રાજસ્થાન હોટેલ ગ્રાહકો પાસેથી 10 ના 20 રૂપિયા અને 20 ના 30 રૂપિયા લઈને ગ્રાહકો પાસેથી ખુલી લૂંટ ચલાવી આમ ગરીબ સરકારી બસ મુસાફરો ને લૂંટે છે એની સામે ફરિયાદ નોંધાવી જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે એવી માંગ છે. Complaint – ગ્રાહકો પાસેથી ખુલી લૂંટ

Subject: ગ્રાહકો પાસેથી ખુલી લૂંટ
My Name: Rakeshkumar Ramjibhai Rabari
My City: Kheralu
My State: GUJARAT
My Complaint Against: રાજસ્થાન હોટેલ ગ્રાહકો પાસેથી 10 ના 20 રૂપિયા અને 20 ના 30 રૂપિયા લઈને ગ્રાહકો પાસેથી ખુલી લૂંટ ચલાવી આમ ગરીબ સરકારી બસ મુસાફરો ને લૂંટે છે એની સામે ફરિયાદ નોંધાવી જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે એવી માંગ છે.
Complaint Category: Food & Hotels
Claim Amount (Approx.): 100000
My Complaint Description:
રાજસ્થાન હોટેલ ગ્રાહકો પાસેથી 10 ના 20 રૂપિયા અને 20 ના 30 રૂપિયા લઈને ગ્રાહકો પાસેથી ખુલી લૂંટ ચલાવી આમ ગરીબ સરકારી બસ મુસાફરો ને લૂંટે છે એની સામે ફરિયાદ નોંધાવી જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે એવી માંગ છે.

Share and inform others about this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*