વોડાફોન Complaint – બેલેન્સ હોવા છતાં પણ કોલ કરવા માટે વધારાનુ રિચાર્જ કરાવવા બાબત

Subject: બેલેન્સ હોવા છતાં પણ કોલ કરવા માટે વધારાનુ રિચાર્જ કરાવવા બાબત
My Name: કોઠિયા ચિંતન
My City: કાલાવડ
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: વોડાફોન
Complaint Category: Vodafone Complaints
My Complaint Description:
જ્યારે મૈં Vodafone કંપની નું સીમ કાર્ડ લીધેલું ત્યારે મારા સીમકાર્ડ ની વેલીડિટી 2034 સુધી ની હતી પરંતુ હવે કંપની નું એમ કેવું છે કે તમારે દર મહિને રિચાર્જ કરાવવું પડશે નકર તમારા સીમકાર્ડ ની આઉટ ગોઇંગ વેલીડિટી પુરી થાય જશે અને તમારા સીમકાર્ડ માં બેલેન્સ હશે તો પણ તમે કોઈ ભી વ્યક્તિ ને કોલ નહીં કરી શકો

Continue reading


Idea Complaint – બેલેન્સ હોવા છતાં રિચાર્જ કરાવવા બાબત

Subject: બેલેન્સ હોવા છતાં રિચાર્જ કરાવવા બાબત
My Name: મીલન સાંગાણી
My City: કાલાવડ
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: Idea
Complaint Category: Idea Complaints
My Complaint Description:
જ્યારે મૈં idea કંપની નું સીમ કાર્ડ લીધેલું ત્યારે મારા સીમકાર્ડ ની વેલીડિટી 2024 સુધી ની હતી પરંતુ હવે કંપની નું એમ કેવું છે કે તમારે દર મહિને રિચાર્જ કરાવવું પડશે નકર તમારા સીમકાર્ડ ની આઉટ ગોઇંગ વેલીડિટી પુરી થાય જશે અને તમારા સીમકાર્ડ માં બેલેન્સ હશે તો પણ તમે કોઈ ભી વ્યક્તિ ને કોલ નહીં કરી શકો

Continue reading


Www.digitalindiakart.com,Shaksi Sinha, Ravi (Manager) Complaint – Not Found Electronics Products Laptop (dell)

Subject: Not Found Electronics Products Laptop (dell)
My Name: Junaram Saikia
My City: Vododara
My State: Gujarat
My Complaint Against: www.digitalindiakart.com,Shaksi Sinha, Ravi (Manager)
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 19919 /-
My Complaint Description:
Dear sir,
Mera Digital india kart company me 19919 /- duba hua hai. Maine Laptap ke liye apna UPI id se diposit kiya tha. Abtak mujhe koi laptap nahi mila hai. Transaction id 01243054000/171118 date-17/11/18,832315285122 date -19/11/18,833015563787 date-26/11/18,
Address :
Digital india kart ( Dius Division india)
Delhi, okhla
Contract person name
Shaksi sinha, Mo-8860385714
Ravi, Mo-9953635048

Continue reading


Royals Club International Complaint – Scam

Subject: Scam
My Name: Xyz
My City: Delhi
My State: Delhi
My Complaint Against: Royals Club international
Complaint Category: Others
Claim Amount (Approx.): 100000
My Complaint Description:
So i got this message inviting us to a dinner at sewa grand. So went there to have a free dinner and tgen these people started talking to us about theur membership programs and telling us about various offers. Tempted by these we agreed on buying a membership of 1lakh for 10 years. 2 months later we wnated to book a hotel in mumbai so we contacted them but they kept on avoiding us telling us to mail it or call the next day.

Continue reading


Canarahsbclife Insurance Company Complaint – Payment For Surrender Of Policy Being Not Receiving

Subject: Payment for surrender of policy being not receiving
My Name: Kumar Kewalramani
My City: Dhule
My State: Maharashtra
My Complaint Against: Canarahsbclife insurance company
Complaint Category: Insurance Companies
Claim Amount (Approx.): 500000/-
My Complaint Description:
Being documents submitted from a month and the policy which is to be surrendered six months ago is not yet surrendered due to wrong information given by them and they don't have any idea regarding the same thing as per Mr Ashish Joshi the person sitting there in customer care department pls refund my money and compensation also

Continue reading