દિનેશ વાઘેલા Complaint – સર્વિસ ના મળવા છતા પુરા પૈસા માંગવા બાબત અને લેવા દારૂ પી ને દર મહીને ચેનલ ના પૈસા માંગવા આવવા બાબત.

Subject: સર્વિસ ના મળવા છતા પુરા પૈસા માંગવા બાબત અને લેવા દારૂ પી ને દર મહીને ચેનલ ના પૈસા માંગવા આવવા બાબત.
My Name: યજ્ઞેશ પુનાભાઈ નિનામા
My City: અમદાવાદ
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: દિનેશ વાઘેલા
Complaint Category: Entertainment
Claim Amount (Approx.): ૩૫૦
My Complaint Description:
નમ્સ્તે.
અમો અહી રાણીપ મુકામે પરિવાર સાથે રહીએ છીયે.આ વિસ્તાર ના જીટીપીએલ ઓપરેટર દિનેશવાઘેલા(૯૭૨૩૭૪૯૮૮૦) ની જીટીપીએલ ની ચેનલ ની સેવા લઈયે છીયે.આ ઓપરેટર ના નિયમ‌ મુજબ તે ચેનલો આવે કે ના આવે જબરદ્સ્તી પુરા પૈસા આપવા દબાણ‌ કરે‌છે.તાજેતર નો દાખલો આ ફેબ્રુઆરી મહીના ના પુરા પૈસા અંકે ૩૫૦ માંગવા તારીખ ૨૧ ફેબ્રુઆરી એ આવ્યો .આમા નોંધવા જેવુ કે જ્યારે માંગવા આવે તે માણસ દારૂ પિધેલો જ હોય છે..અને આ ફેબ્રુઆરી માં સરકાર ના નિયમો બદલાવા થી અને તેની ભુલો ના લીધે અડધો મહીનો ચેનલ નો‌ લાભ‌ અમો‌ લઈ શક્યા નથી.તેમ‌છતા એ વ્યક્તિ પુરા પૈસા આપવા દાદાગીરી અને" નહી તો ચેનલ ની સેવા બંધ કરાઈ દો" .

Continue reading


Maiden Gym Banaswadi Complaint – Regarding Refund

Subject: Regarding refund
My Name: Sneha
My City: Bangalore
My State: Karnataka
My Complaint Against: Maiden gym banaswadi
Complaint Category: Entertainment
Claim Amount (Approx.): 3540
My Complaint Description:
I paid 3540 for one month membership in the gym and due to health issues i am not able to go to the gym. I have asked them for refund and they are denying

Continue reading


GTPL NET Complaint – Channel Subscriptions Terminated

Subject: Channel subscriptions terminated
My Name: Harshil N. Shah
My City: SURAT
My State: GUJARAT
My Complaint Against: GTPL NET
Complaint Category: Entertainment
Claim Amount (Approx.): 700
My Complaint Description:
Sir, I have already paid charges till MARCH-19 in GTPL
but I am facing problem regarding channels subscription now from 01-02-19

Some of the channels like Zee, ETV are not getting seen.
PLEASE DO NEEDFUL

Detials:
Account No: 196403
Customer name: Harshil Nimishkumar Shah
Address: Asray park parle point
Contact number: 9428409159
Network name: GTPL-ARCHIES
STB_number: GTPL0212320047830
VC_No: 46757118
CN# CN#27

Continue reading