વી. કે. સોલંકી Complaint – FOR ECONOMICALLY WEAKERS SECTIONS CERTIFICATE

Subject: FOR ECONOMICALLY WEAKERS SECTIONS CERTIFICATE
My Name: પટેલ ગૌરવ કાંતિલાલ
My City: હળવદ
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: વી. કે. સોલંકી
Complaint Category: Government Employees
My Complaint Description:
અમો એ ઈ. ડબલ્યુ. એસ. ની અરજી કરી હતી પરંતુ તેમાં કોઈ ને કોઈ ભૂલ કાઢી ને ફોર્મ પાછું આપતા અને કહેતા કે એફિડેવિટ મા તમે જમીન નું કાઈ વર્ણન કર્યું નથી અને પાછુ ફરીથી બ્લેક પેન થી લખાવી અમે વકીલ ના સિક્કા સહી કરાવી તો કહે છે કે પેન થી લખાણ ના ચાલે……
પછી અમો એ નવી એફિડેવિટ તૈયાર કરી અને આપી. તો બીજી તરફ ફરી એક વાર પાછું કે તમારું એફિડેવિટ ના ચાલે તમારા પિતા નું એફિડેવિટ જોશે….

Continue reading


The Ministry Of Road Transport & Highways (MoRTH) Complaint – License Issue

Subject: License Issue
My Name: Pooja Patel
My City: Ahmedabad
My State: Gujarat
My Complaint Against: The Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH)
Complaint Category: Government Employees
Claim Amount (Approx.): 50000
My Complaint Description:
Hi,
As I am trying to pay fees for my license since last 1 year and due to there server and other issues I am unable to pay the fees and I am not getting My driving license now as per the government rules nowadays about license and E-memo I am not having license so I had paid more than 20000 Rs to the Government for not having license so I want to claim against the Parivahan Sewa if they are not capable of maintaing there sites and services then they don't have rights to ask for Fine by the traffic police or E-memo or at the signals.

Continue reading


GHB Complaint – REFUND OF AMOUNT Without Harassing

Subject: REFUND OF AMOUNT without harassing
My Name: Kusum Dutta (Changed from Roach)
My City: Ahmedabad
My State: Ahmedabad
My Complaint Against: GHB
Complaint Category: Government Employees
Claim Amount (Approx.): 40000
My Complaint Description:
Hello,
Though Iam late in writing my complaint but since it is related to an amount of Rs 40000/- iam compelled to now write before the time passes more.
I had applied for Housing HIG, Bhagadavada, Valsad under Mukhyamantri Grah Yogana when I was complainted at Ahmedabad . My application No is OA000001644 applied online on 30.11.2013 and draw for the same was conducted on 14.02.2014 .

Continue reading


Nagarcoil Bus Conductor Complaint – Conductor Used Abusive Language

Subject: Conductor used abusive language
My Name: Sornammal
My City: Kodaikanal
My State: Tamil nadu
My Complaint Against: Nagarcoil bus conductor
Complaint Category: Government Employees
My Complaint Description:
The conductor asked me to get down the bus in the middle… As am a college student he forced me to get down in the middle which is not safe.. The reason is I gave 100 rs to get ticket.. He should say calmly that he is not having change but he used abusive language.. I haven't meet these kind of idiotic person..

Continue reading