કનસાર ફર્નિચર , બકભાઈ Complaint – રિપ્લેસ

Subject: રિપ્લેસ
My Name: Azizkhant ank
My City: Dasada
My State: Gujarat
My Complaint Against: કનસાર ફર્નિચર , બકભાઈ
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 13500
My Complaint Description:
1 વરસની રિપ્લેસમેન્ટ વોરંટી છતાં રિપ્લેશ કારી આપતા નથી
તેકહેછે આ ટેક્નિકલ પ્રોબ્લેમ નથી તમારો પ્રોબ્લેમ છે

Share and inform others about this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*