ટાટા સ્કાય Complaint – ટાટા સ્કાય Setop બોક્સ

Subject: ટાટા સ્કાય setop બોક્સ
My Name: જયેશ પટેલ
My City: મોડાસા લિંભોઈ
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: ટાટા સ્કાય
Complaint Category: Entertainment
Claim Amount (Approx.): 5000
My Complaint Description:
મરું tata sky સેટોપ બોક્સ તારીખ 8/7/2019 ના રોજ બગડી ગયું હતું. અને મે તારીખ 9/7/2019 ના રોજ કમ્પ્લેન tata sky castemer કેર મા નોધાવી છે પણ મારી ફરિયાદ નુ આજ રોજ સુધી કોઈ નિવારણ થયુ નથી. જ્યારે castemer કેર મા કોઈ પણ ફરીયાદ 24 કલાક મા સોલ્વ કરવાનુ જણાવવા મા આવે છે.જેના થી છેલ્લા કેટલાક દિવસો થી મરું tata સ્કાય ની સર્વિશ મલી નથી. અને હજુ પણ મારું tata sky બંધ હાલત મા છે.

Share and inform others about this:

One thought on “ટાટા સ્કાય Complaint – ટાટા સ્કાય Setop બોક્સ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*