Mene Dress Book Kiyatha Sari Aaya Hai Complaint – 7

Subject: 7
My Name: salim sherkhan
My City: Mumbai
My State: india
My Complaint Against: Mene dress book kiyatha sari aaya hai
Complaint Category: Others
My Complaint Description:
Mujhe mere prodect ki bharpai chahiye 849 Rs

Continue reading