મેટોનીકhttps://www.facebook.com/112603250667553/complaints/112689893992222/?sfnsn=wiwspwa વર્લ્ડ Complaint – ઓર્ડર કનફમ નો મેસેજ નથી આપતા કે ઈમેલ દ્વારા જાણ નથી કરતા ફોન નંબર નથી’જણાવતા સીપીગ નુ વર્ણન બતાવતાં તેથી પૈસા પરત કરવા

Subject: ઓર્ડર કનફમ નો મેસેજ નથી આપતા કે ઈમેલ દ્વારા જાણ નથી કરતા ફોન નંબર નથી'જણાવતા સીપીગ નુ વર્ણન બતાવતાં તેથી પૈસા પરત કરવા
My Name: ત્રિવેદી પરીક્ષીત જી
My City: બોટાદ
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: મેટોનીકhttps://www.facebook.com/112603250667553/complaints/112689893992222/?sfnsn=wiwspwa વર્લ્ડ
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): ૮૪૯
My Complaint Description:
પ્રોડક્ટ વિષે માહિતી આપવી અથવા તો પૈસા પરત કરવા

Continue reading


Company Complaint – I Phone 11

Subject: I phone 11
My Name: harish kumar Devaiah
My City: Karnataka
My State: I phone ordered through amazon not delivered till now
My Complaint Against: Company
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 60000
My Complaint Description:
I phone has been ordered and it has shown that today you were going to deliver ie 26th November. But so far no one called and yet to be delivered.
Call the phone no given to deliver immediately. I am sceptical about you company and delivery person. There are so many complaints seen in blogs.

Continue reading


Prestige Complaint – Warrenty Service Not Give By Company

Subject: warrenty service not give by company
My Name: Anand Nimavat
My City: Mundra
My State: Gujarat
My Complaint Against: Prestige
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 1700
My Complaint Description:
I have purchased an induction stove from prestige, and after 15 days i am getting issues with induction.
When I raise a complaint about it they told me to not required to visit the service center, they send an engineer for visit.

I am totally fed up with their service, every time the call center makes excuses that we will call back, or our engineer will call back before the end of the day.

Continue reading


PRESTIGE COOK TOP Complaint – Faulty Gas Cook Stove

Subject: Faulty Gas Cook Stove
My Name: SURENDER KUMAR
My City: BHUJ
My State: Gujarat
My Complaint Against: PRESTIGE COOK TOP
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 5000
My Complaint Description:
I have purchased one 04 burner Gas cook top in 2017, its one of burners knob got struck in 2019 and got it replaced with new knob, now again it got stuck in NOV 2020. I am have lodged an complain with them on 06NOV 2020, but till date no response from prestige, because of this faulty knob my not able to use other 03 burners due to gas leakage from struck burner.

Continue reading


AMAZON.IN Complaint – Amazon Selling Fraud Item.

Subject: amazon selling fraud item.
My Name: Sagar patel
My City: Near tara tawor
My State: Karamsad
My Complaint Against: AMAZON.IN
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 3599
My Complaint Description:
I purchased a body temprature gun but its not working that time after 5 months. & amazon give me 1 year warrenty but they are not given seller contact number & i search the seller information on internet but i cant see any information of the seller. & So this is a fraud bill for amazon given me. & they are fraud item supply for me. and i searched directly for company information but i cant see any information for that.So

Continue reading