એલ. જી Complaint – એલ. જી. એ. સી. મા અવાજ નિ ફરિયાદ

Subject: એલ. જી. એ. સી. મા અવાજ નિ ફરિયાદ
My Name: Amit manoj dangar
My City: લુશાળા
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: એલ. જી
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 50000
My Complaint Description:
L. G. એરકંડીસનર મા અવાજ આવતો હોય વૉરંટી સમય દરમિયાન વારંવાર ફરિયાદો કરવા છતાં ઠીક ન થયું અને હવે કોઈ જવાબ નથી આપતુ

Continue reading


Clyck.in Complaint – Wrong Item Delivered

Subject: wrong item delivered
My Name: Sandeep kaushik
My City: dibrugarh
My State: assam
My Complaint Against: clyck.in
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 1999
My Complaint Description:
I ordered a HiFi wireless ear pod but the company delivered me a wrong Chinese product namely i7s. I mailed the company regarding this but have received no response. I want my refund back as soon as possible. Please look into the matter.

Continue reading


Sale Barga Complaint – Wrong Product Received

Subject: Wrong Product Received
My Name: Vinayak vala
My City: Rajkot
My State: Gujarat
My Complaint Against: Sale Barga
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 499
My Complaint Description:
We have orader earbird earphone but receiver wrong product.I have contect many time but not answer me.try to call he is Received my call but he is say me send my peraonal credit card detail send me then he send my money im not sure give detail

Continue reading


Witty Cart Complaint – Received Material Is Broken And It’s Adapter Is Not Working

Subject: Received material is broken and it's adapter is not working
My Name: Ashish Mishra
My City: Khargone
My State: Madhya Pradesh
My Complaint Against: Witty cart
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 2500
My Complaint Description:
I have received the Arctic air cooler which adapter is not working also the fan given broken pls help to get that replaced

Continue reading