અમર સીગ રાજપુત Complaint – રૂપીયા પાછા આપતા નથી

Subject: રૂપીયા પાછા આપતા નથી
My Name: નિકુલ દિલીપ ભીઈ ઠાકોર
My City: અમદાવાદ
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: અમર સીગ રાજપુત
Complaint Category: Finance & Investment
Claim Amount (Approx.): 13000
My Complaint Description:
એમોએ Shri Krishna Mitra Mandal આયોજીત લકી ડો઼ નબર 0894 મા ઈનામી યોજના માં અમારી મહેનત ની કમાઈ માથી બચત ના હેતુસર દર મહિને રૂા઼. 600. ના હપતે ભરેલ છે અમોઅે અતયાર સુઘી રૂા.13000 .રૂા. ભરી ચુકયા છે જેની સાબિતિ રૂપે Shri Krishna Mitra Mandal તરપ થી અમોને કાડં આપેલ છે જેમા તેઓએ અમને રૂા હપતે ભરેલા રકમ ની સામે સહી કરી આપેલ છે
હવે Shri Krishna Mitra Mandal વાલા અમારી મહેનત ની કમાણી ના રૂપીયા આપવા નો ના પાડે છે જેથી અમને
નાછુટકે ગાહક સુરશા ફોરમ મા ફરીયાદ કરવાની જરૂર પડેલ છે આપના સહકાર ની ખુબજ જરૂલ છે અમે રોજ મહેનત કરી ને કુટબનુ ભરણપોશણ કરીએ છી એ
Shri Krishna Mitra Mandal નો(મો)નબર.9904579776.

Continue reading


Www.theequicom.com Complaint – Cheating

Subject: cheating
My Name: navinshah jethalal shah
My City: mumbai
My State: maharashatra
My Complaint Against: www.theequicom.com
Complaint Category: Finance & Investment
Claim Amount (Approx.): 8000
My Complaint Description:
pls.kindly.reply.me

Continue reading


Www.equicom.com Complaint – Cheating

Subject: cheating
My Name: navinshah jethalal shah
My City: mumbai
My State: maharashatra
My Complaint Against: www.equicom.com
Complaint Category: Finance & Investment
Claim Amount (Approx.): 8000
My Complaint Description:
iam.suffering.in.4month's.nobody.support.me.iam.complaint.sebi.but.they.not.support.me.they.suffering.me.4month's.sir.tell.me.who.will.give.me.my.money.back.with.profit.pls.if.you.help.me.&slove.my.problem.ithink's.clean.india&swachh.bharat.pls.kindly.reply.me

Continue reading


CallPutGuru Complaint – CallPutGuru Provides Telephonic Support Rarely Seen By Other Advisories

Subject: CallPutGuru provides telephonic support rarely seen by other advisories
My Name: Hitesh Patidar
My City: Kanti
My State: Bihar
My Complaint Against: CallPutGuru
Complaint Category: Finance & Investment
Claim Amount (Approx.): 0
My Complaint Description:
Recommendations of CallPutGuru are working better and will get good profits by following their calls. They are giving me best intraday profits at daily basis. Their provide best customer support and guidance telephonically which I have seen very rarely in advisories. Their calls are always mentioned with proper targets and stoploss. Thanks to CallPutGuru

Continue reading


Prayag Group Complaint – PAYMENT REFUND

Subject: PAYMENT REFUND
My Name: MAHBOOB ALAM
My City: TRIVENIGANJ SUPAUL 852139
My State: BIHAR
My Complaint Against: Prayag Group
Complaint Category: Finance & Investment
Claim Amount (Approx.): 400000
My Complaint Description:
I am Mahboob Alam .I may invest the money.But company will be closed i don't know reason.bt comny can not be refund my invetment money .so please me and give me my investment money return. Thanking you

Continue reading