કેડી ઓટો હિરો મોટરસ Complaint – આરટીઓ કચેરીમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યુ નથી

Subject: આરટીઓ કચેરીમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યુ નથી
My Name: નારાણ નાનજી મેપાણી
My City: ભુજ કરછ
My State: ગુજરાત
My Complaint Against: કેડી ઓટો હિરો મોટરસ
Complaint Category: Public Transportation
Claim Amount (Approx.): 61000
My Complaint Description:
હિરો સપલેનડર i3s રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યુ નથી અને મારિપાસે થિ રજીસ્ટ્રેશન નુ પેમેન્ટ લીધેલ છે તેનુ બિલ મારિયા પાસે છે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં બાબત મા મને 30દિવસ દરમ્યાન કોઈ જાણ કરેલ નથી આરટીઓ ના રૂલ્સ પઠાણે 7દિવસ મા રજીસ્ટ્રેશન કરવુ જોઈએઅને હવે મારિયા પાસે થી રજીસ્ટ્રેશન લેટ ફ્રી રુપે રકમ વસુલ કરવાની વાત કરેછે અને રજીસ્ટ્રેશન ન થતા પોલિસ પણ મને હેરાન કરે છે રજીસ્ટ્રેશન નથિ કર્યુ તે કેડી ઓટો નિ મિસટિક છે તો મારિ પાસેથી મોટી રકમ પડવા માંગે છે

Continue reading


GSRTC Complaint – PROVIDE REFUND AMOUNT Rs. 776/- Of UNSUCCESSFUL TRANSACTION.

Subject: PROVIDE REFUND AMOUNT Rs. 776/- Of UNSUCCESSFUL TRANSACTION.
My Name: MAFABHAI RATHOD
My City: VADODARA
My State: GUJARAT
My Complaint Against: GSRTC
Complaint Category: Public Transportation
Claim Amount (Approx.): 776/-
My Complaint Description:
Dear Sir,

As Discussed Please Find All Screen Shot In Sequence As Mentioned Below Of Unsuccessful Transaction For Email Id: [email protected] Of Current Booking Of ONLINE BUS Ticket For Dated 03rd Nov'18 Journey From Vadodara To Lakhani.

Payment Of Rs. 776/- Has Been Deducted Immediate From My Account, PNR Also Generated With No Seat Allotted As Mentioned In Screen Shot.

Continue reading


GSRTC Complaint – Bus Conducter Say To Only Staff Available In This Bus No Studant Enter This Bus

Subject: Bus conducter say to Only staff available in this bus no studant enter this bus
My Name: Solanki kismat
My City: Kathlal
My State: Gujarat
My Complaint Against: GSRTC
Complaint Category: Public Transportation
My Complaint Description:
Date-01/01/2019 time-7; 30
Bus no; Gj 18 Z 2155 Ahmedabad to jhalod
My name -solanki kismat ,contact no; 7623060608
Aa bus ahmedab thi jhalod taraf jati hati ane hu chhipadi hato tya bus ubhi rahi pan bus na ladis conducter ye mari jode kharab behavior kayu ane mane em kidhu ke aa bus ahiya staff mate j rokvama aave se ane pasi mane Ahmedabad thi kathal x ni ticket aapididhi jeni price 54 rs.

Continue reading


GSRTC Complaint – Only Staff Is Enter In Bus No Studant This Bus

Subject: Only staff is enter in bus no studant this bus
My Name: SOLANKI KISMAT
My City: Kathlal
My State: Gujarat
My Complaint Against: GSRTC
Complaint Category: Public Transportation
My Complaint Description:
Date-01/01/2019, time -7:30Am
Bus no. GJ 18 Z 2155, root-Ahmedabad jhalod
My name is solanki kismat and i am going to kathlal and this bus on the root Ahmedabad to kathlal highway and bus stop the chipadi and conducter say to only staff no any other pessenger
And this bus conducter has given to 54 rs. Ticket in Ahmedabad to kathlal X but my distance chipadi to kathlal -only 6 km my ticket price only maximum 14 rs.

Continue reading